Mai pu?ine de?euri la Marea Neagr?

 

Denumirea proiectului: Cre?terea niveliului de con?tientizare public? privind managementul de?eurilor solide municipale în Nord-Vestul regiunii M?rii Negre

 

Denumirea scurt?: Mai pu?ine de?euri la Marea Neagr?

Aria de acoperire: 20 raioane din R. Moldova, jud. Gala?i – România, reg. Burgas – Bulgaria, reg. Odesa – Ucraina.

Dutara proiectului: 18 luni (februarie 2012—august 2013)

Aplicant: Centrul Regional de Mediu Moldova (REC Moldova)

Parteneri: Centrul de Consultan?? Ecologic? Gala?i, România, Asocia?ia «Europe and We» Promorie, Bulgaria, Centrul de Consultan?? Ecologic? Cahul ?i Asocia?ia Ob?teasc? «Cutez?torul» F?le?ti, R. Moldova

Buget total: 444 529.46 EUR

 

Managementul de?eurilor menajere solide este una din problemele prioritare de mediu în ??rile din regiunea M?rii Negre, în special în  ??rile ex-sovietice. De?eurilor sunt ?i vor fi o surs? important? de poluare a mediului în regiune. Poluarea cauzat? de de?euri este una dintre problemele prioritare de mediu în toate ??rile din regiune.  Aceasta afecteaz? calitatea tuturor componentelor de mediu, inclusiv de s?n?tate a popula?iei. Se necesit? de a intreprinde m?suri concrete în promovarea unui sistem adecvat de gestionare a de?eurilor, inclusiv promovarea colect?rii separate a de?eurilor.

Proiectul „Cre?terea nivelului de con?tientizare public? privind managementul de?eurilor municipale solide în Nord-Vestul regiunii M?rii Negre ” întruni?te obiectivele strategice prev?zute de Programul na?ional a R.Moldova de valorificare a de?eurilor, aprobat prin Hot?rîrea de Guvern nr.606 din 28.06.2000. Acest program pilon abordeaz? m?suri concrete de gestionarea de?eurilor, de?i a fost adoptat înainte de elaborarea Ghidului metodologic privind elaborarea unui plan de gestionare a de?eurilor, de c?tre Comisia European?.

 

Obiectivul general a proiectului este de a înt?ri rela?iile de parteneriat ?i de cooperare transfrontalier? prin sus?inerea dezvolt?rii economice durabile în zona M?rii Negre

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Recucerea volumului de de?euri solide la platformele de gunoi în zonele vizate prin proiect
 • Îmbun?t??irea st?rii factorilor de mediu în raza de acoperire a proiectului

Aceste obiective vor fi atinse prin promovarea colect?rii separate a de?eurilor municipale solide, precum ?i prin activit??i educa?ionale planificate pentru grupurile ?int? ?i beneficiarii finali:

 • Administra?ia Public? Local?
 • Institu?iile de înv???mânt (universit??i ?i ?coli)
 • Institu?iile responsabile pentru gestionarea de?eurilor
 • Fermieri
 • Popula?ia din teritoriu

Proiectul este orientat în protec?ia mediului ?i va oferi oportunit??i egale pentru to?i beneficiarii. Grupurile de activit??i a proiectului sunt în conformitate cu aproape toate politicile ?i strategiile implementate în bazinul M?rii Negre, orientate de a fortifica rela?iile de parteneriat ?i de reducere a polu?rii, precum ?i conservarea biodeversit??ii la nivel regional.

Rezultatele scontate de pe urma proiectului:

 • Editarea unui ghid a celor mai bune practici de gestionare a de?eurilor solide în 4 limbi
 • Editarea de bro?uri cu tematica colectarea separat? a de?eurilor
 • Editarea a 1000 de postere cu tematica impacut de?eurile municipale solide
 • Înregistrarea a unui CD educativ în 3000 de exemplare pentru institu?iile de înva??mânt
 • Elaborarea de h?r?i a gunoi?telor ilegale ?i neconforme din aria de acoperire proiectului
 • Organizarea de training-uri pentru APL –uri din raza de acoperire a proiectului
 • Organizarea seminare educative pentru elevi ?i cadrele didactice
 • Organizarea a 17 zile informative în ?colile din jud. Gala?i ?i reg. Burgas
 • Amenajarea a 21 de platforme de compostare: una pentru de?eurile organice ?i 20 pentru de?eurile vegetale
 • Oraganizarea a dou? conferin?e regionale în România ?i Republica Moldova