Comunicat de Presa

Asocia?ia „Europe adn We” v? aduce la cuno?tin?? c? în data de 3 iunie 2013, în incinta Consiliului Regional Burgas s-a desf??urat o conferin?a de pres? la care au fost prezentate rezultatele proiectului „Cre?terea nivelului de con?tientizare public? privind managementul de?eurilor municipale solide în regiunea de nord-vest a M?rii Negre-Mai pu?ine de?euri la Marea Neagr?” finan?at de Programul Opera?ional Comun Marea Neagr? 2007-2013.

 

 

Pe parcursul evenimentului, au fost prezentate realiz?rile proiectului în regiunea Burgas, rezultatele concursului pentru cele mai originale idei de confec?ionare a containerelor pentru colectare selectiv? a de?eurilor în condi?ii casnice. În cadrul concursului au fost prezentate mai multe ideii originale, iar cî?tig?torii au fost desemna?i elevii Liceului „Hristo Botev” din ora?ul Aitos.